Klooster Nieuw Sion

Peter Dullaert

Meer | Persoonlijke ervaringen

Klooster Nieuw Sion

Peter Dullaert

Meer | Persoonlijke ervaringen
[origineel]

ONSTAAN en VISIE & MISSIE: Op 29 december 2015 overhandigde abt Alberic Bruschke o.s.c.o. de sleutels van abdij Sion van de cisterciënzers  van de strikte observantie de sleutels van het abijcomplex ( 7500 m2 bebouwd oppervlak) aan de tien initiatiefnemers van de Stichting Nieuw Sion. Deze initiatiefnemers – zowel protestanten als katholieken – hadden elkaar gevonden in het ideaal voort te gaan in het voetspoor van de monniken. Zij wilden het cultureel én religieus erfgoed van de monniken die 125 jaren op deze plek woonden behouden. In een Visie & Missie document werd dit als volgt verwoord:

De voormalige Abdij Sion (nu Klooster Nieuw Sion) is en blijft een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en bij de natuur kunnen komen door middel van gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid, gebaseerd op een christelijke contemplatieve spiritualiteit.

Om de Visie & Missie te concretiseren werden de volgende zes kernwaarden geformuleerd:

De eerste belangrijke kernwaarde van stichting Nieuw Sion is het gebedsleven. Het vertrouwde getijdengebed van de monniken krijgt op eigentijdse wijze vorm in de getijdengemeenschap.

De tweede belangrijke kernwaarde is gastvrijheid. Deze plek nodigt uit om te delen met anderen, met mensen die willen deelnemen aan de (her)bestemming van dit belangrijke religieuze en culturele erfgoed. Gasten en betrokkenen bij de gemeenschap van Klooster Nieuw Sion zijn welkom bij het bidden en werken.

De derde belangrijke kernwaarde is eenvoud en duurzaamheid. In het samen bidden en werken, ieder met zijn eigen kunde en verantwoordelijkheid, wordt gewerkt vanuit respect voor natuur en milieu en streven wij naar duurzaam handelen en ontwikkelen.

De vierde belangrijke kernwaarde is ontmoeting. Nieuw Sion biedt ruimte voor diepgaande ontmoeting – met jezelf, met anderen, met de natuur, met God – die wordt gefaciliteerd door gastvouwen en gastheren en leden van de getijdengemeenschap Nieuw Sion.

DRIE GEMEENSCHAPPEN:

In de afgelopen vijf jaren zijn er geleidelijk aan drie – met elkaar verbonden gemeenschappen rond en in het klooster ontstaan. De oudste van die drie is de werkgemeenschap. Iedereen die zich op vrijwillige basis wil inzetten binnen de Visie & Missie van Nieuw Sion is welkom om mee te doen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. De leden van de werkgemeenschap werken voor een aanzienlijk deel op de vrijdagse klussendag. Op die dag zijn de interieur-, tuin- en klussenploeg actief die ieder eigen coördinatoren hebben. Andere vrijwilligers zijn actief in diverse werkgroepen zoals poortwachters, kloostergidsen, gastvrouwen/heren, fondswerving, programma etc. Leden van de werkgemeenschap leggen hun afspraken over het te verrichten werk vast in een vrijwilligersovereenkomst en houden zich aan een set leefregels voor de werkgemeenschap. Leden van de werkgemeenschap die zich willen toewijden aan het getijdengebed – dat viermaal daags wordt gehouden – kunnen toetreden tot de getijdengemeenschap – Leden van deze gemeenschap werken één dagdeel per week mee in de werkgemeenschap, doen minimaal éénmaal per week mee aan een getijdengebed of gaan erin voor en wonen éénmaal per maand een vormingsavond bij. Op klooster Sion wonen kan alleen als lid van de woongemeenschap. Alle leden van de woongemeenschap zijn automatisch ook lid van de werk- en getijdengemeenschap. Zij hebben eigen leefregels waarin staat dat zij éénmaal per dag een getijdengebed bijwonen en één dag per week vrijwilligerswerk verrichten met name bij het verlenen van gastvrijheid.

OPBOUW VAN DE DRIE GEMEENSCHAPPEN:

Op dit moment heeft de werkgemeenschap rond de 120 leden. Het is een zeer veelkleurig gezelschap. Levensbeschouwelijk gezien van atheïst, humanist, nieuwe spiritueel tot orthodox gereformeerd, evangelicaal en Rooms katholiek. Qua leeftijd zijn er nogal wat pensionado’s bij maar ook 30ers, 40ers , mensen in een re-integratie traject en asielzoekers. De intensiteit van betrokkenheid is divers. Een enthousiaste kerngroep doet meerdere dagen per week vrijwilligerswerk, velen komen eens per week anderen weer anderen eens per twee weken of per maand. De leden van de woongemeenschap komen uit veelal uit de regio maar een klein aantal woont 100 of meer kilometers van het klooster. De getijdengemeenschap is nog niet geformaliseerd maar bestaat uit p.l.m. 20 personen waaronder 10 leden van de woongemeenschap. Qua leeftijden gaat het van 34 tot 78 jaar. Veel mensen hebben banden met een kerk vooral met de 3 GK (vrijgemaakt- en christelijk gereformeerd en Nederlands gereformeerd), met de PKN of met de R.K. kerk. Anderen zijn rand- of onkerkelijk maar wél ‘kloosterlijk’ zoals ze zelf zeggen. De woongemeenschap bestaat uit drie gezinnen met samen acht kinderen en tien volwassenen in de leeftijd van 34 tot 53 jaar. Het zwaartepunt ligt bij dertigers. Allen hebben een protestants-christelijke achtergrond; de meesten maar niet allen zijn nog met hun kerk verbonden. Er zijn opvallend weinig katholieke aspiranten voor de woongemeenschap. Waarschijnlijk omdat de ontkerkelijking in katholieke milieus nog harder toesloeg en ook omdat katholieken uit veel meer kloostergemeenschappen kunnen kiezen om zich aan te sluiten. Bij de selectie van nieuwe kandidaten voor de getijden- en woongemeenschap hopen we ook katholieke leden op te nemen.

HOE WERD NIEUW SION FINANCIEEL HAALBAAR?:

Uit een gesubsieerd haalbaar-heidsonderzoek dat vooraf ging aan het overnemen van de abdij bleek dat een kostendekkende exploitatie alleen mogelijk zou zijn als de nadruk op inzet van vrijwillige krachten zou liggen. Met het oog daarop is Nieuw Sion nog steeds vooral een vrijwilligersorganisatie (120 vrijwilligers en 5 part time betaalde krachten tesamen p.l.m. 1,5 fte) Nieuw Sion gaat ervan uit dat ook vrijwilligers professioneel werken en dat iemand alleen betaald wordt als hij/zij over kennis beschikt die een duidelijk toegevoegde waarde heeft. Tenslotte is een mix van doorgaande huurinkomsten uit de woongemeenschap, inkomsten uit verhuur van gastenhuis en zalen en eigen retraiteprogramma’s een manier om voldoende inkomsten te genereren. Daarnaast is de eenmalige hulp van fondsen en particuliere sponsoren van belang om investeringen in herbestemming en verduurzaming mogelijk te maken. Dat laatste is nodig omdat er nog ongeveer 2 miljoen in het klooster geïnvesteerd zal moeten worden.

TWEE KAPITEINS OP EEN SCHIP?

In de afgelopen vijf jaren hebben we vele keren voor de keus gestaan om onderdelen van ons kloostercomplex te verhuren of verkopen. In de meeste gevallen hebben we NEE gezegd op aanvragen in die richting. In elk geval kwam er een duidelijk nee als mensen hun eigen ding bij ons wilden gaan doen. Dat was zeker het geval als die idealen niet heel sterk bij onze Visie & Missie aansloten. Maar we hebben zelfs moeilijke ervaringen als de idealen wel overeenkomstig zijn. In de samenwerking met een soortgelijke stichting is toch gebleken dat een parallelstructuur met twee besturen, twee teams en eigen ‘leden’ al snel tot wij-zij verhalen leidt en soms zelfs tot een schip dat aangestuurd wordt door meerdere kapiteins. Om die reden houden we het liefst de aansturing van het geheel in de handen van één stichting en één – zij het nu twee-koppige – directie.

Over de auteur

Peter Dullaert

Directeur getijdengemeenschap.